29 dec
By: Jörgen 0 0

Energi och klimat

EFNS ska påverka EU:s politik och verka för att EU:s arbete inom energi miljö och klimat inte bara vänder sig till tättbefolkade områden och städer, utan att det även är relevant för välutvecklade, perifera och glesa områden som norra Sverige.

Vi arbetar för att förverkliga europeiska energiunionen och vägen till en stark bioekonomi i norra Sverige. Energiunionen är även ett viktigt verktyg till att uppnå EU:s klimatmål.

Energieffektivisering av största vikt för norra Sveriges utveckling. Vårt klimat är kallt, vår industri är energikrävande och våra transporter är långa. Energieffektivisering är därmed en självklar prioritering. För att trygga energiförsörjningen i Europa behövs en diversifiering av både energikällor och leverantörer och norra Sverige har stora möjligheter att bidra till en större energitrygghet för hela EU. Här finns största delen av landets vattenkraft samtidigt som förbrukningen är relativt låg. I norra Sverige finns också möjligheter att öka produktionen av vindenergi och bioenergi från skogsråvara. En stabil och säker energiförsörjning är oerhört viktigt för norra Sveriges näringsliv, i synnerhet för vår traditionella basindustri men också för nya växande energikrävande och högteknologiska branscher, så som datacenter, batteritillverkning och andra kompositer.

De senaste åren har uppmärksamheten i allt större utsträckning riktats mot Arktis. Det viktigt att norra Sverige för in relevanta perspektiv i samarbetet, som resurseffektivitet, förnybar energi och decentraliserade energilösningar, sysselsättning och tillväxt.  Arktis bör betraktas som en plats där människor lever och arbetar, inte endast som en region som levererar naturresurser till övriga Europa.

 

EFNS ska påverka EU:s politik inom Energi och miljöområdet enligt följande:

Norra Sverige som leverantör av förnybar energi

 • att norra Sverige med sin stora potential inom bioenergi, vind- och vattenkraft får rätt förutsättningar för att bidra till Europas energiförsörjning
 • att det aktiva och hållbara skogsbruket i Sverige ges goda förutsättningar att bidra till en biobaserad cirkulär ekonomi i Europa
 • att energiunionen använder ekonomiska medel och andra incitament till att stimulera en ökning av andelen förnybar energi och en minskning av andelen fossil energi

En väl fungerande inre marknad

 • att de reinvesteringar och åtgärder som behövs för att öka kapaciteten i norra Sveriges elinfrastruktur finns med på EU:s lista för prioriterade satsningar
 • att det svenska elcertifikatsystemet kan finnas kvar
 • att tydliga statsstödsregler inom energisektorn utarbetas för att undvika orättvisa konkurrensvillkor mellan länder i EU

Energieffektivisering med rätt förutsättningar

 • att norra Sveriges speciella förutsättningar när det gäller energieffektivisering beaktas; kallt klimat; långa transporter; utbyggd fjärrvärme; relativt god energistandard på byggnader
 • att EU fattar beslut om bindande och ambitiösa energieffektiviseringsmål

Avfallshierarkin – förbränning och biogas har en roll att spela

 • att EU genom incitament stimulerar regioner att klättra i avfallshierarkin, och att svensk avfallsförbränning som ger både el och fjärrvärme ses som ett delsteg i arbetet för att uppnå en cirkulär ekonomi
 • att biogasproduktion från avfallsmaterial betraktas som ett resurseffektivt alternativ

Forskning, innovationer och konkurrenskraft

 • att EU:s kommande fonder och program möjliggör satsningar på entreprenörskap och utvecklingen av små och medelstora företag i miljöteknikbranschen genom hela utvecklingskedjan
 • Att EU:s fonder och program möjliggör demonstrationsmiljöer, pilotprojekt och experiment inom miljöteknik

Ta del av våra positioner inom energi och miljöområdet här (länk kommer)

Rapportörer för energi och klimatfrågor

Daniel Danielsson (C)

Åsa Ågren Wikström (M)

Britta Flinkfeldt (S)

Sammankallande rapportör: Jonny Lundin (C)

Kontakt: jonny.lundin@rvn.se

Samordnande tjänsteperson Energi och klimat: Kim Strömmer

Kontakt: kim.strommer@regionjh.se