29 dec
By: Jörgen 0 1

Infrastruktur

I ett europeiskt perspektiv är infrastruktur och kommunikationer viktiga för att knyta samman samhällen i hela den Europeiska unionen, även de perifera regionerna. Utan en väl utbyggd och sammanhållen infrastruktur och kommunikation kan inte den inre marknaden förverkligas.

Därav arbetar EU fram underlag och kartor för ett sammanhållet transportnätverk i Europa med särskilt prioriterade kommunikationsstråk samt tillsätter finansiella resurser för att stödja utvecklingen av infrastrukturen i Europa.

En väl fungerande och sammanhållen infrastruktur och transportlogistik är en kritisk framgångsfaktor för norra Sverige. För att uppfylla både regionala, nationella och europeiska mål för tillväxt och sysselsättning krävs konkurrenskraftiga transportlösningar som bygger på långsiktig hållbarhet. För att uppnå klimatmålen kommer satsningar på miljövänliga transportalternativ att vara avgörande. Prioriteringar för EFNS är:

  •  fortsatt utbyggnad av järnvägsinfrastruktur
  • effektiva terminaler för samspelet mellan olika transportslag
  • fungerande persontransporter ut i Europa från de regionala flygplatserna
  • förbättrade interregionala förbindelser i norra Sverige

Norra Sverige ska vara attraktivt både på nationell och internationell arena för besökande, investerare, konferenser och andra aktiviteter. Det krävs en samordning av bebyggelse och kollektivtrafik och en kraftfull utvecklad IT-infrastruktur som ger möjlighet för företag, boende och tillväxt i hela norra Sverige. En förstärkt infrastruktur i norra Sverige behövs för att:

  • Överbryggar de stora avstånden
  • Öka  konkurrenskraften
  • Öka tillgängligheten regionalt,nationellt och globalt
  • Förbättra förutsättningar för lika tillgång till arbetsmarknadspendling för både män och kvinnor
  • Minska sårbarheten för utslagning av samhällets grundläggande infrastruktur som kommunikationsstråk, el/teleförsörjning, vatten- och avloppshantering.

Ta del av våra positioner om infrastruktur här (länk kommer)

 

Ansvariga rapportörer

Infrastruktur

Robert Uitto (S)

Erik Lövgren (S)

Åsa Ågren Wikström (M)

Sammankallande rapportör: Britta Flinkfeldt (S)

Kontakt: britta.flinkfeldt@arjeplog.se 

Samordnande tjänsteperson: Roger Wetterstrand

Kontakt:roger.wetterstrand@rvn.se