29 dec
By: Jörgen 0 0

Näringsliv och forskning

Forskning och Innovation samt näringslivspolitik-gruppens (FoIoN) arbete ska bidra till den EU:s kunskap om norra Sveriges bidrag till sammanhållningspolitikens utveckling och genomförande inom sitt ansvarsområde, samt till EU:s globala konkurrenskraft inom ramen för regionens FoI-styrkeområden inom exempelvis FP 9. Det kräver då förändringar av unionens inriktning inom näringslivspolitiken, forskningspolitiken och innovationspolitiken, eftersom skillnaderna är stora mellan glest befolkade regioner som norra Sverige och andra europeiska glesbygdsregioner med liknande behov och förutsättningar för näringslivsutveckling, forskning och innovation.

Inom dessa bevakningsområden finns resurser, kompetens och erfarenhet i norra Sverige som har potentialen att stärka både regionens och EU:s utveckling. Ökad kunskap om norra Sveriges förutsättningar hos EU:s institutioner kan leda till fler incitament för hållbar utveckling inom EU, med norra Sverige som förebild.

Starka forskningsmiljöer finns i norra Sverige och har nära samverkan mellan regionerna och med näringsliv, forskningsorganisationer och offentlig sektor. På EU-arenan är regionen allt mer framgångsrik och har stora och internationella företag inom för EU viktiga områden som energi, malm (som 90% av EU:s järnmalmstillgångar), stål, skog och dataindustrin. Regionen är EU-ledande inom FoI områden som t.ex. processindustriell automation, gruv- och mineral, metallurgi, skog och bioenergi, big data, biobanker och urfolksforskning samt IKT-områden som e-hälsa. Regional och ERUF-finansiering har bidragit till att bygga kapacitet för ökat deltagande inom och synergier med EU-program för FoI (som Horizon 2020) och näringslivsutveckling. Det är viktigt för regionen att FoI är en fortsatt och starkare prioritering inom ERUF.

Norra Sveriges näringsliv präglas av basindustrier som skog, gruvor, stål, vattenkraft och tjänstenäringar, som historiskt byggt upp näringslivet i regionerna. Näringslivet kommer även i framtiden att präglas av basindustrierna, men det växer fram nya branscher med hållbarhetsinriktning som inom IKT, datalagring, vindkraft, besöksnäringen och biobränsle. En stor andel av regionens export  har stort värde för både den europiska och internationella marknaden och därmed även för EU:s konkurrenskraft.

EFNS ska påverka EU:s politik inom näringsliv och forskning enligt följande:

  • Att genom smart specialisering bättre ta till vara regionens förutsättningar och möjligheter
  • Att påverka utlysningar inom FP 9 för att bättre tar till vara regionens leverantörer av FoI-tjänster
  • Föra fram norra Sveriges budskap om skogsanvändning, hållbara produkter och innovationer inom modernt skogsbruk, pågående markanvändning och förädling av råvara
  • Verka för en näringspolitik för länder med vidsträckta glest befolkade områden som kompletterar traditionella tillväxtgrytor och hotspots i och omkring stora befolkningscentra
  • Påverka vägledningar, regelverk och lagförslag kopplat till europeiska energiunionen och cirkulär ekonomi så det är till fördel för näringslivet i norra Sverige.
  • Bevaka EU:s Arktisstrategi och aktivt vara med och påverka program och utlysningar med relevans för den arktiska regionen, samt tillvarata potential och funktion i den arktiska regionen
  • Bevaka norra Sveriges intressen och påverka genomförandet av Junckerplanen

Ta del av våra positioner inom näringsliv och forskningsområdet här. (länk kommer)

Ansvariga rapportörer:

Anders Josefsson (M)

Ann Åström (S)

Erik Lövgren (S)

Sammankallande rapportör: Jonas Andersson (S)

Kontakt: jonas.andersson@ragunda.se

Samordnande tjänsteperson: Per-Erik Andersson

Kontakt: pererik.andersson@norrbotten.se