För Norra Sverige i Europa

07feb
By: Maria Boström 02

Europaforum Norra Sverige tar ställning till EU:s nya avloppsdirektiv

Den 26 oktober presenterade EU-kommissionen ett förslag på ett nytt direktiv om rening av avlopp från tätbebyggelse. EFNS välkomnar revideringen, men betonar att direktivet bör innefatta lokala anpassningar. Inom ramen för EU:s gröna giv har EU-kommissionen beslutat at...

Read Details
03feb
By: Maria Boström 01

Europaforum norra Sverige har antagit position om EU:s kommande plan för skogsövervakning

Under andra kvartalet 2023 väntas EU-kommissionens lagförslag om Skogövervakning och strategiska skogsplaner. Syftet är att övervaka och planera skogsskötsel över unionen med ett gemensamt regelverk. Europaforum norra Sverige har tagit ställning till det kommande lagförsla...

Read Details
01dec
By: Maria Boström 01

Europaforum Norra Sverige har svarat på samråd om skogsövervakning

Europaforum Norra Sverige har svarat på EU-kommissionens samråd om en EU-ram för skogsövervakning och strategiska skogsplaner, med målsättningen att etablera ett harmoniserat system för övervakning, rapportering och datainsamling om de europeiska skogarna för att få jämför...

Read Details
01nov
By: Maria Boström 01

Sverige tillvaratar inte den fulla potentialen av EU:s sammanhållningspolitik

Europaforum Norra Sverige (EFNS) har presenterat sina synpunkter på Sveriges utformning av EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2021–2027. Med positionen vill EFNS bidra till en förnyad diskussion om sammanhållningspolitiken i Sverige och främja ett förbättrat arbete i...

Read Details
26okt
By: Maria Boström 01

Europaforum Norra Sverige tveksam om bindande och detaljerade mål är bäst för friska ekosystem

Europaforum Norra Sverige (EFNS) har antagit en position med synpunkter på EU-kommissionens nya förslag till förordning om restaurering av natur. EFNS ser behovet av att säkerställa att ekosystem skyddas, men vill se realistiska restaureringsmål på EU-nivå som är relevanta...

Read Details
29sep
By: Maria Boström 01

Europaforum Norra Sverige tar ställning tillsammans med skogsregioner i södra Europa

Europaforum Norra Sverige skrev den 28 september under en position framtagen av ERIAFF, ett europeiskt nätverk mellan regionala parter inom jordbruk, mat och skog. Positionen gäller EU-kommissionens senaste lagförslag om markanvändning, Bindande mål för återställande av na...

Read Details