17 maj
By: Jörgen 0 1

Förslag på ny avskogningsförordning med regler kring livsmedel där träprodukter ingår

Tidigare har EU reglerat import och handel med olagligt avverkade trävaror genom timmerförordningen som förbjuder försäljning av trä från illegalt avverkad skog. I en ny förordning vill EU-kommissionen reglera handel med livsmedel varvid produktgruppen trä ingår. EFNS välkomnar initiativ för att förhindra att varor innehåller produkter som i tredjeland bidragit till avskogning men understryker att avskogning huvudsakligen sker vid omvandling till åkermark för produktion av livsmedel.

Förslaget är i huvudsak inriktat på kontroll- och rapportsystem som ska garantera att avskogning inte förekommit efter 2020 och skrevs i en situation med en väl fungerande global handel av livsmedel utan uppenbara brister. Det förekommer dessutom flera begrepp med oklar betydelse som kan ge upphov till missförstånd. 

EFNS ståndpunkter från den 4 maj på EU:s arbete med att förhindra avskogning i tredjeland: 

  • Förslag i EU:s tillväxtstrategi, den gröna given och Fit for 55, får inte riskera att leda till matbrist eller ökad fattigdom i tredjeland. 
  • Handel med trävaror bör inte försvåras när vi alla behöver ersätta fossila material med förnybara. 
  • På de marknader där risken för avskogning är stor bör EU verka för återbeskogning genom skogsbruk. 
  • Detaljreglering för hur hållbart skogsbruk bedrivs bör undvikas och terminologin behöver vara tydlig. 
  • Med ett förändrat säkerhetsläge och befarad global matbrist är det fel att öka administration och kostnader för import av livsmedel till den inre marknaden.