16 feb
By: Jörgen 0 0

Kort bakgrundsinformation inför Europaforum i Sollefteå

Vill du uppdatera dig inför forumet nästa vecka? Här kommer en kort presentation av talarna med mera.

Om Northern Sparsely Populated Areas

Regionerna i norra Sverige, Norge och Finland har många gemensamma utmaningar, så som gles befolkning, kargt klimat och långa avstånd. Denna del av Europa påverkas speciellt av globalisering, klimatförändringar och demografiska förändringar. Northern Sparsely Populated Areas-nätverket (NSPA) är ett nära samarbete mellan de fyra nordligaste länen

i Sverige, de sju nordligaste och östligaste regionerna i Finland samt tre regioner i norra Norge. Dessa 14 regioner delar liknande förhållanden och utmaningar och arbetar tillsammans för att skapa kunskap om NSPA-nätverket hos EU:s institutioner och påverka EU-politiken.

Under 2015-2016 gjorde OECD en studie av NSPA-regionernas regionala utvecklingsmöjligheter och utmaningar. Studien publicerades i mars 2017 och gav rekommendationer till policyförbättringar på regionalt, nationellt och europeiskt plan för att tillvarata de speciella möjligheter som Europas glesbefolkade norr har.

Om EU:s fleråriga budgetram

Den fleråriga budgetramen är ett av EU:s viktigaste styrdokument, då den sätter utgiftstak för EU:s budget över 7-årsperioder. Den nuvarande budgetramen löper över åren 2014-2020. Nästa budgetram kommer troligtvis löpa över 2021-2027, och ett första förslag på hur detta ska se ut kommer att presenteras av EU-kommissionen i maj. På engelska heter budgetramen Multiannual Financial Framework (MFF).

Om EU:s sammanhållningspolitik

Den pågående programperioden med EU:s struktur- och investeringsfonder för 2014-2020 tillför bland annat c:a 3,1 miljarder kronor i regionala utvecklingsmedel till EFNS-regionerna. Förberedelserna för nästa programperiod 2021-2027 är redan långt gångna och EU-kommissionen väntas presentera ett förslag i maj 2018. Under nuvarande programperiod har de nordliga regionerna i Sverige och Finland fortsatt ett extra gleshetsstöd som står för drygt hälften av de regionala utvecklingsfondsmedlen. Den extra ”gleshetspotten” är ett resultat av det arbete som skett genom samverkan inom NSPA. Inför och under förhandlingarna för pågående MFF levererade EFNS och NSPA flera positioner som stöd för det viktiga lobbyarbetet i Bryssel.

Om EU:s Arktispolicy

EU har en ambition att bli en fullvärdig observatör i Arktiska rådet som består av de åtta Arktiska staterna inklusive Sverige. Den 27 april 2016 presenterade kommissionen tillsammans med unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik ett gemensamt meddelande om EU:s Arktispolitik, kallad ”En integrerad EU-politik för Arktis”. I och med detta introducerades det regionala perspektivet i EU:s strategi för Arktis. Genom meddelandet upprättades i sin tur ett intressentforum, kallat Arctic Stakeholder Forum (ASF),

vilket syftade till att konsultera intressenter på nationell, regional och lokal nivå för att få en överblick över regionala investeringsprioriteringar och förslag på förbättringar av EU:s finansieringsprogram. Sveriges fyra nordligaste län var ledande i ASF genom medlemskapet i NSPA. ASF:s slutsatser presenterades 19 januari 2018 och innehåller investeringsprioriteringar för europeiska Arktis samt förslag på hur EU:s investeringsprogram, inklusive sammanhållningspolitiken och transportinfrastrukturpolitiken, i europeiska Arktis kan förbättras.

Om Brexit

I juni 2016 hölls en folkomröstning i Storbritannien om huruvida landet borde lämna EU, lämna-sidan vann. Enligt nuvarande tidslinje kommer Storbritannien lämna EU i mars 2019, innan EU-parlamentsvalet i september. Storbritannien är likt Sverige en nettobetalare till EU, och därför kommer alla delar av EU:s budget, inklusive sammanhållningspolitiken, troligtvis påverkas av Brexit. Dessutom är Storbritannien en av de viktigaste exportmarknaderna för företag i EFNS-regionen. Enligt en rapport från Stockholms Handelskammare går mer än 10 procent av exporten från Norrbotten och Västernorrland till Storbritannien.

Om Landsbygdskommittén

År 2015 beslutade regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Uppdraget innefattade att ge förslag till en ny politik som kan skapa förutsättningar för tillväxt, företagande, sysselsättning och boende på en attraktiv landsbygd. Slutbetänkande lämnades i januari 2017 och innehöll ett stort antal förslag. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har tidigare utlovat en proposition under våren 2018.

Talare

Lena Andersson Pench, Direktör, EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik

Lena Andersson Pench är direktör vid EU-kommissionens generaldirektorat för region- och stadspolitik, den del av EU-kommissionen som handlägger sammanhållningspolitiken.

Terese Bengard, Verksamhetschef, Hela Sverige ska leva

Terese Bengard arbetar som verksamhetschef för organisationen ”Hela Sverige ska leva”, vars fokus på en levande landsbygd är ett starkt bidrag för Norra Sveriges utveckling. Bengard har tidigare varit kommunalråd i Ragunda kommun.

Oliver Dogo, Handelskammaren Mittsverige

Oliver Dogo är VD för Handelskammaren Mittsverige, en intresseorganisation för näringslivet i Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Handelskammaren Mittsverige är ansluten till Eurochambres, en europeisk intresseorganisation som representerar över 14 miljoner företag.

Maria Gustafsson, Verksamhetsledare Landsbygdsnätverket

Maria Gustafsson var tidigare sekreterare i Landsbygdskommittén vilken har haft i uppdrag att ge förslag på en sammanhållen politik med fokus på hållbar utveckling för den svenska landsbygden.

Cecilia Malmström, EU-kommissionär

Cecilia Malmström är ansvarig för handelsfrågor vid EU-kommissionen, något som bland annat innefattar förhandling av frihandelsavtal. Malmström har en lång erfarenhet från både nationell och internationell politik, med uppdrag som bland annat Sveriges EU-minister, vice partiordförande för Liberalerna och ledamot i Europaparlamentet.

Mattias Moberg, Avdelningschef, Näringsdepartementet

Mattias Moberg är tf avdelningschef för avdelningen för hållbar tillväxt på Näringsdepartementet. Avdelningen arbetar bland annat med hållbar landsbygdsutveckling, regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik.

Jan Olsson, Ambassadör och Brexitansvarig i Regeringskansliet

Jan Olsson är ambassadör och Brexitansvarig i Regeringskansliet och ska navigera en av de största frågorna för EU under det kommande året. Olsson har tidigare bland annat varit miljöambassadör och svensk representant i Coreper I, den mest centrala kommittén inom Europeiska Unionens råd.

Eva Sjögren, Direktör, Svenska institutet för europapolitiska studier, SIEPS

Eva Sjögren är direktör på SIEPS som är en statlig myndighet som tar fram forskningsbaserade analyser i europapolitiska frågor. Sjögren var tidigare chef för Näringsdepartementets sekretariat för EU och internationella frågor, och har arbetat på Svenska representationen i Bryssel.