18 Maj
By: Micaela Löwenhöök 0 0

Norra Sverige tycker till om EU:s nya skogsstrategi

Just nu pågår en reform av EU:s skogsstrategi eftersom åtgärdsprogrammet för den gällande strategin löper ut 2020. Hur EU påverkar förutsättningarna att bruka och förvalta skog är en prioriterad fråga Europaforum Norra Sverige.

EFNS vill i reformarbetet av EU:s skogsstrategi understryka:

  • vikten av att ta hänsyn till de stora regionala skillnaderna inom EU när det gäller skogsbestånd, skogsbruk och biodiversitet.
  • att skogsnäringen i norra Sverige är en viktig näring som sysselsätter cirka 22 000 personer med ett förädlingsvärde på cirka 22 miljarder kronor. Skogen har även andra vitala värden inom friluftsliv och rekreation. Skogens biologiska, ekonomiska och sociala värden är avgörande för en levande landsbygd i norra Sverige.
  • vikten av att fortsätta utveckla hänsynstagandet vid brukande av skog.
  • att det svenska skogsbruket, med en ökad och hållbar användning av skoglig biomassa, krävs för att uppfylla EU:s klimat- och energimål.
  • att skogens roll i klimatarbetet inte kan värderas utifrån snäva betraktelser av kolflöden inom enskilda skogsbestånd eller över en kortare tidsperiod.