16 dec
By: Jörgen 0 0

EU:s klimat- och miljömål oroar norra Sverige

Europaforum Norra Sverige står bakom strävan att skapa ett klimatneutralt Europa 2050 och att EU genom taxonomin arbetar för att stimulera hållbara investeringar som bidrar till den gröna omställningen och att man genom de delegerade akterna definierar kriterier för hur finansmarknaden ska agera för att EU:s klimat- och miljömål ska uppfyllas.

Dessvärre ger de nu föreslagna delegerade akterna från EU-kommissionen anledning till oro för utvecklingen i norra Sverige och för Sveriges klimatarbete överlag, då den försvårar investeringar i förnybara energikällor.

EFNS vill därför ge följande synpunkter:

  • Taxonomins kriterier får alltför omfattande konsekvenser för att beslutas genom en delegerad akt
  • Förlängd samrådstid för den delegerade akten krävs för en grundlig analys
  • Taxonomin bör synkroniseras med annan klimat- och miljölagstiftning på EU-nivå
  • Bedömningen av hållbarhet måste ta hänsyn till regionala skillnader
  • Sveriges skogsbestånd ökar stadigt och det aktiva och hållbara skogsbruket är avgörande i EU:s gröna omställningsarbete och bör definieras som hållbart även inom EU:s taxonomi
  • Kolbalansen ska inte beräknas på enskilda skogsbestånd eller över en kort tidsperiod
  • Bioenergi och biodrivmedel är avgörande i klimatarbetet och bör därför inte betecknas som en övergångsteknologi
  • Kriterierna för vattenkraft i den delegerade akten bör vara synkroniserade med ramdirektivet för vatten