Europaforum Norra Sverige – De fyra nordligaste länens samarbete för att påverka EU

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett politiskt nätverk som samlar de fyra nordligaste regionerna för att tillvarata norra Sveriges intressen i frågor med en tydlig EU-dimension. Forumet har i mer än 20 år fört fram norra Sveriges ståndpunkter med en gemensam röst. Regionerna bidrar till nätverket med samma engagemang och resurser och blir tillsammans en starkare kraft i arbetet med frågorna.

Bakom överenskommelsen att prioritera och samarbeta i EFNS står de regionala politiska organisationerna som arbetar med regionala utvecklingsfrågor, det vill säga regionerna i Norrbotten, Västernorrland, Västerbotten och Jämtland Härjedalen samt kommunförbundet i Västernorrland och Norrbottens Kommuner.

Syftet med EFNS är att långsiktigt och strategiskt arbete i frågor som berör de fyra nordligaste länen med tydlig koppling till politik och lagstiftning på EU-nivå. Vi vill i ett tidigt skede kunna föra fram synpunkter och kunskap i beslutsprocesser och vara en aktiv del i säkerställandet av ett gott flernivåstyre. Målen med det gemensamma påverkansarbetet är att genom ENFS:

  • Säkerställa att norra Sveriges intressen tillvaratas när EU utformar politik
  • Utveckla och bidra till ett gott flernivåstyre
  • Föra EU-politiken närmare medborgarna i norra Sverige
  • Öka kunskap och medvetenhet om EU-politik i politiska organ i de fyra nordligaste regionerna

Rapportörer (politiker)

Uppdragsgivarna utser tre politiska rapportörer att representera den egna regionen för en mandatperiod. Rapportörerna delas in sig i tre arbetsgrupper, fördelningsprincipen är en rapportör från varje region i respektive grupp. Varje grupp är i sin tur ansvarig för en till två av forumets prioriterade fokusområden. Inom arbetsgruppen utpekas en samordnande rapportör.. Rapportörerna har rollen att bedriva förankringsarbete gentemot olika aktörer, inneha sakkunskap i forumets prioriterade områden, vara föredragande och att företräda EFNS utåt. I samband med rapportörsmöten återger rapportörerna aktiviteter och arbete som skett sedan föregående möte. Den samordnande rapportören har en viktig roll i att säkerställa samarbetet mellan de olika fokusområdena.

Fokusområdena för arbetsgrupperna är:

Läs mer om vilka politiker som ansvarar för respektive fokusområde och vilka frågor EFNS driver genom att klicka på fokusområdet.

Ledning

                                       

Glenn Nordlund                                                                      Åsa Ågren Wikström

Ordförande EFNS                                                                        Vice ordförande EFNS

glenn.nordlund@rvn.se                                                              asa.agren.wikstrom@regionvasterbotten.se

Sekretariat

Jenny Mozgovoy

Region Norrbotten

Robertsviksgatan 7

971 89 Luleå

+46 70 785 10 44

jenny.mozgovoy@norrbotten.se