Kategori: Aktuellt

16 Apr
By: Micaela Löwenhöök 0 2

Webbinarium: Vad innebär EU:s återhämtningsplan för norra Sverige?

EU har beslutat om en fond på 750 miljarder euro för att stödja den ekonomiska återhämtningen i Europa efter coronapandemin.

I somras beslutade EU om ett stödpaket för att återstarta Europas ekonomier, och i december 2020 godkände Europaparlamentet EU:s nya långtidsbudget för 2021-2027. Summan av detta är en ambitiös plan som ska starta om ekonomin och bygga ett grönt, digitalt och motståndskraftigt Europa efter covid-19.

Hur kommer detta att påverka Sverige och oss i Västerbotten och Norrbotten?

I detta lunchseminarium möter ni Jens Matthiessen, ekonomisk rådgivare vid EU-kommissionens Sverigekontor, Erik Bergkvist, Europaparlamentariker, John Kostet, rådgivare vid North Sweden European Office i Bryssel samt Rickard Carstedt, regionråd vid Region Västerbotten.
De kommer att berätta om bakgrunden till EU:s återhämtningsfond, hur diskussionerna går i Bryssel och hur de ser att fonden kan komma att påverka Sverige i allmänhet, och oss i norr i synnerhet.

Seminariet är öppet för alla och vänder sig särskilt till dig som på olika sätt arbetar med EU-medel i kommuner/regioner som tjänsteman eller politiker.

När: 21 april 11.45-13.00
Var: Online via Zoom på en dator nära dig.

Anslut via denna länk: https://us02web.zoom.us/j/85169057159?pwd=citGbjBiamlxVHNxUkg4c1dmNkEvdz09

Meeting ID: 851 6905 7159

Passcode: 2021

Välkommen!

Evenemanget arrangeras av Europa Direkt Västerbotten och Europa Direkt Norrbotten i samarbete med Europaforum Norra Sverige.

Read More
10 Feb
By: Micaela Löwenhöök 0 1

Vill se förbättringar i EU:s direktiv om förnybar energi

Med anledning av EU:s nya tillväxtstrategi, den europeiska gröna given, som ska se till att klimataspekterna genomsyrar all EU-politik framöver i strävan mot ett klimatneutralt Europa år 2050 och delmålet 55 % minskning av växthusgasutsläppen till 2030, har nätverket Europaforum Norra Sverige antagit en position med åsikter om EU:s direktiv om förnybar energi (RED II). Nätverket har utgått från de förutsättningar och intressen som finns i Sveriges fyra nordligaste län för att direktivet ska ha så positiv effekt som möjligt för norra Sverige.

Genom sina rika naturresurser har norra Sverige stora möjligheter att bidra till den gröna omställningen, inte minst genom regionens stora tillgång på förnybara energikällor såsom vindkraft, vattenkraft och bioenergi. EFNS påtalar därför vikten av att bioenergi och biodrivmedel krävs i ökad andel för att uppfylla EU:s klimat- och energimål

– Norra Sverige är ett av Europas skogrikaste områden och tillgången till biomassa inom skogsindustrin är mycket god, vilket ger unika förutsättningar för produktion av biodrivmedel, säger Glenn Nordlund (S), ordförande för EFNS. Vi måste öka förståelsen för detta i EU så att man tar till vara på dessa tillgångar istället för att minska förutsättningarna att nyttja dem.

Biodrivmedel har en stor potential att minska EU:s utsläpp av växthusgaser och har fått allt större uppmärksamhet på senare år, inte minst inom flygsektorn. För att möta det växande behovet av biobränsle pågår intensiv forskning i Sverige, till exempel för att utveckla inhemsk produktion av bioflygbränsle med skogsbaserade råvaror. Här vill EFNS försäkra sig om att EU stärker sina incitament och det långsiktiga policyramverket för produktionen av biodrivmedel.

– Om EU ökar investeringarna och förändrar lagstiftningen till förmån för produktion av biodrivmedel kommer det gynna näringsliv och produktion i norra Sverige, men även hjälpa EU att ställa om transportsektorn, säger Åsa Ågren Wikström (M), vice ordförande i EFNS.

Dessutom påtalar EFNS att EU måste bli bättre på att ta hänsyn till regionala skillnader och förutsättningar. Vad som är ett hållbart nyttjande av förnybara resurser på en plats kan vara ohållbart på en annan beroende på skilda förutsättningar. EFNS understryker att en bedömning av hållbarhet måste ta hänsyn till regionala skillnader. Erfarenheten från tidigare direktiv är att EU ofta försöker hitta modeller där ”one size fits all”, något som norra Sverige fått uppleva som skadligt för det regionala näringslivet och privatpersoner.

Nätverket pekar även på vikten av att fler lagar och direktiv från EU måste harmonisera och samspela med varandra för att fastslå förhållningssättet till hållbarhetsarbetet i EU. Man är även kritisk till att de tidsmässigt täta revideringarna av direktivet inte är optimala för nyckelaktörerna för att hinna ställa om och/eller etablera tillämpningen av nya bestämmelser.

Långsiktiga spelregler och styrmedel är särskilt viktigt för investerare som kalkylerar investeringsmedel utifrån givna villkor.

Med anledning av översynen av direktivet om förnybar energi (RED II) önskar Europaforum Norra Sveriges synpunkter kan sammanfattas med:

 • Bioenergi och biodrivmedel är avgörande i klimatarbetet och krävs i ökad andel i EU:s energisystem för att uppfylla EU:s klimat- och energimål
 • För en ökad produktion av biodrivmedel krävs starka incitament och långsiktiga policyramverk
 • Bedömningen av hållbarhet måste ta hänsyn till regionala skillnader
 • Synergier mellan olika lagar och direktiv måste säkerställas
 • De tidsmässigt täta revideringarna av direktivet är inte optimala för nyckelaktörerna för att hinna ställa om och/eller etablera tillämpningen av nya bestämmelser

Ta del av hela positionen här: 

Read More
07 Jan
By: Micaela Löwenhöök 0 1

Landsbygdsutveckling för norra Sverige och hela Europa

Europaforum norra Sverige vill kommentera EU:s långsiktiga vision för landsbygdsutveckling.

Norra Sverige levererar stora mervärden till unionen, inte minst råvaror till hela Europa. EU:s olika politikområden för utveckling och tillväxt med tillhörande investeringsinstrument måste baseras på- och kunna anpassas till varje regions unika sammanhang och förutsättningar. Det finns inte one size fits all- inom EU är regionerna för olika. EFNS vill att landsbygdspolitiken ska prioritera utbyggnaden av snabbt bredband, digitala tjänster, infrastruktur, innovationsfrämjande och gröna omställningar. Dessa prioriteringar är sådana som kan gynna landsbygdsutveckling i hela EU, oavsett förutsättningar.

Med anledning av EU-kommissionens samråd om landsbygdsutveckling vill Europaforum norra Sverige framföra följande synpunkter:

 • Främja en mer platsbaserad politik
 • Stärka länken mellan stad och land
 • Investera i digital och transportinfrastruktur
 • Hantera territoriella marknadsmisslyckanden
 • Stötta entreprenörskap och innovationskapacitet i glesa miljöer
 • Tillvarata potentialen för grön omställning
Read More
16 Dec
By: Micaela Löwenhöök 0 0

EU:s klimat- och miljömål oroar norra Sverige

Europaforum Norra Sverige står bakom strävan att skapa ett klimatneutralt Europa 2050 och att EU genom taxonomin arbetar för att stimulera hållbara investeringar som bidrar till den gröna omställningen och att man genom de delegerade akterna definierar kriterier för hur finansmarknaden ska agera för att EU:s klimat- och miljömål ska uppfyllas.

Dessvärre ger de nu föreslagna delegerade akterna från EU-kommissionen anledning till oro för utvecklingen i norra Sverige och för Sveriges klimatarbete överlag, då den försvårar investeringar i förnybara energikällor.

EFNS vill därför ge följande synpunkter:

 • Taxonomins kriterier får alltför omfattande konsekvenser för att beslutas genom en delegerad akt
 • Förlängd samrådstid för den delegerade akten krävs för en grundlig analys
 • Taxonomin bör synkroniseras med annan klimat- och miljölagstiftning på EU-nivå
 • Bedömningen av hållbarhet måste ta hänsyn till regionala skillnader
 • Sveriges skogsbestånd ökar stadigt och det aktiva och hållbara skogsbruket är avgörande i EU:s gröna omställningsarbete och bör definieras som hållbart även inom EU:s taxonomi
 • Kolbalansen ska inte beräknas på enskilda skogsbestånd eller över en kort tidsperiod
 • Bioenergi och biodrivmedel är avgörande i klimatarbetet och bör därför inte betecknas som en övergångsteknologi
 • Kriterierna för vattenkraft i den delegerade akten bör vara synkroniserade med ramdirektivet för vatten
Read More
05 Jun
By: Maria Stenquist 0 0

Yttrande angående nationellt program för Europeiska socialfonden 2021-2027

Europaforum Norra Sverige har yttrat sig angående nationellt program för Europeiska socialfonden 2021-2027. Läs mer: 

 

Read More
18 Maj
By: Micaela Löwenhöök 0 0

Norra Sverige tycker till om EU:s nya skogsstrategi

Just nu pågår en reform av EU:s skogsstrategi eftersom åtgärdsprogrammet för den gällande strategin löper ut 2020. Hur EU påverkar förutsättningarna att bruka och förvalta skog är en prioriterad fråga Europaforum Norra Sverige.

EFNS vill i reformarbetet av EU:s skogsstrategi understryka:

 • vikten av att ta hänsyn till de stora regionala skillnaderna inom EU när det gäller skogsbestånd, skogsbruk och biodiversitet.
 • att skogsnäringen i norra Sverige är en viktig näring som sysselsätter cirka 22 000 personer med ett förädlingsvärde på cirka 22 miljarder kronor. Skogen har även andra vitala värden inom friluftsliv och rekreation. Skogens biologiska, ekonomiska och sociala värden är avgörande för en levande landsbygd i norra Sverige.
 • vikten av att fortsätta utveckla hänsynstagandet vid brukande av skog.
 • att det svenska skogsbruket, med en ökad och hållbar användning av skoglig biomassa, krävs för att uppfylla EU:s klimat- och energimål.
 • att skogens roll i klimatarbetet inte kan värderas utifrån snäva betraktelser av kolflöden inom enskilda skogsbestånd eller över en kortare tidsperiod.
Read More
25 Mar
By: Micaela Löwenhöök 0 0

Regionalt inflytande krävs för att EU:s pandemiåtgärder ska ge störst effekt

Europaforum norra Sverige tar ställning till de åtgärder som EU-kommissionen vidtar med anledning av den rådande pandemin.

Europaforum norra Sverige välkomnar EU-kommissionens tillfälliga tillämpning av mer flexibla statsstödsregler och investeringsinitiativet för att dämpa de ekonomiska effekterna av Coronavirusets utbrott genom att nyttja oanvända strukturfondsmedel till att förse små- och medelstora företag.

Samtidigt vill EFNS slå vakt om den strategiskt viktiga allokeringen av extra medel som tilldelats de glesbefolkade områdena på grund av svåra territoriella förutsättningar som gör regionerna i norra Sverige särskilt sårbara. Förutsättningarna för att bedriva utveckling och skapa tillväxt skiljer sig avsevärt runtom i landet, vilket är särskilt påtagligt under lågkonjunkturer och ekonomiska kriser som den rådande pandemin nu skapar.

Read More
11 Mar
By: Maria Stenquist 0 0

Europaforum 2020 är inställt

Europaforum Norra Sveriges ordförande och arrangörer av konferensen den 2-3 april i Östersund har idag beslutat att ställa in konferensen. Något nytt datum har inte bestämts. Orsaken till det inställda möte är de olika mötes- och reserestriktioner som finns med anledning Covid-19 och risken för samhällsspridningen av viruset.  

Vi hoppas att ni har förståelse för detta och har ni frågor är ni välkomna att höra av er till anna.omberg@regionjh.se (arrangör) eller jenny.mozgovoy@norrbotten.se (Europaforum Norra Sveriges sekretariat).

 

Vänliga hälsningar 

Glenn Nordlund, ordförande Europaforum Norra Sverige

 

Anders Byström, regional utvecklingsdirektör Region Jämtland Härjedalen och arrangör för konferensen i Östersund

Read More
18 Nov
By: Micaela Löwenhöök 0 0

Save the date: Europaforum 2020

Välkommen till Europaforum Norra Sverige 2020!
Plats: Östersund
Datum: 2-3 april 2020
Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner bjuder in till Europaforum Norra Sveriges årliga konferens. Konferensen hålls lunch till lunch i Östersund med start den 2 april klockan 12.00 och avslut klockan 13.00 dagen därpå.
Program och anmälan kommer senare på europaforum.nu.
Förbokade rum finns på: 
Clarion Hotel Grand 063-55 60 00
Gamla Teatern 063-51 16 00
Hotell Östersund 063-57 57 00
Boka med koden EUROPAFORUM
Vid frågor och funderingar kontakta: anna.omberg@regionjh.se
Read More
27 Okt
By: Micaela Löwenhöök 0 0

Riktat brev till Sveriges regeringen om programskrivningen för EU:s sammanhållningspolitik

Förberedelserna inför programskrivningsarbetet för hur EU:s struktur- och investeringsfonder kan användas programperioden 2021-2027 har påbörjats. För att ambitionen om ett effektivt genomförande som ger resultat på lokal, regional, nationell såväl som EU-nivå ska kunna bli verklighet krävs en ordentlig kraftsamling nu.

För ett effektivt genomförande vill EFNS se;

 • en samordnad och transparent programmeringsprocess
 • en tydlig partnerskapsöverenskommelse som tas fram tillsammans med regionerna
 • en bättre fondsamordning med tidig involvering av regionerna
 • ökade möjligheter till konstruktiv dialog på flera nivåer
Read More