Kategori: Aktuellt

07 apr
By: Jörgen 0 1

Europaforum Norra Sverige tar ställning till LULUCF i nytt positionspapper

EFNS tar ställning till EU-kommissionens förslag till reviderad förordning om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) i ett nytt positionspapper. EFNS står bakom EU:s mål att bli klimatneutralt till 2050 och instämmer att det behövs kraftfulla åtgärder för att detta ska kunna uppnås. EFNS stöder åtagande på hög nivå inom ramen för LULUCF som är ett nödvändigt verktyg för minskad klimatpåverkan men vill framföra att felaktiga slutsatser om skogsavverkning som EU-kommissionen lutar sig mot inte får forma EU:s klimat- och energipolitik!

Ett aktivt skogsbruk ökar inbindningen av koldioxid till EU:s nytta

Nedan följer fyra punkter från EFNS:s position från den 25 mars:

– Felaktiga slutsatser om skogsavverkning får inte forma EU:s klimat- och energipolitik. EFNS understryker vikten av att förhålla sig till korrekta forskningsresultat i klimatarbetet och kräver att hänvisningar till felaktiga resultat slutar bygga initiativ och förslag kopplade till skogen.  

– Svenskt skogsbruk visar att det går att öka inbindningen av koldioxid i skogen genom ett aktivt skogsbruk. EFNS betonar att det är det aktiva förvaltandet och brukande av skogen som lett till ökad kolbindning i Sverige.  

– Substitutionseffekten av produkter från skog och mark får inte nonchaleras. EFNS motsätter sig starkt att EU-kommissionens förslag till reviderad LULUCF-förordning främst inriktas på skogen som kolsänka och att man inte beaktar skogens roll när det gäller att tillhandahålla hållbara förnybara råvaror för att ersätta fossila alternativ.  

– Det föreslagna ökade kolsänkemålet riskerar kraftigt minskad avverkning, ett bromsat klimatarbete och en bromsad utveckling av skoglig bioekonomi. EFNS anser att de höjda ambitionsnivåerna fram till 2030 bör ligga på en nivå som är förenlig med medlemsstaternas inhemska klimatpolitiska ram och som gör det möjligt att utveckla bioekonomin i alla medlemsstater. 

Read More
04 apr
By: Jörgen 0 1

Boka in Europaforum Norra Sverige 2022 den 3-4 maj i kalendern!

Europaforum 2022

EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. Den främsta uppgiften är att bevaka EU-frågor och genom gemensamma insatser påverka EU:s lagstiftning, olika EU-strategier, handlingsprogram, och EU:s budget. Arbetet handlar om att enat berätta och beskriva vilka förutsättningar och möjligheter som finns i norra Sverige. Vad regionen har att erbjuda EU och vad regionen i sin tur behöver för stöd från EU.

År 2020 uppnådde EFNS 20 år men på grund av Covid-19-pandemin flyttades firandet av 20-årsjubileumet fram. Nu när vi kan ses på riktigt igen är det dags för ett fysiskt forum i Umeå! Konferensen riktar sig till alla samhällsaktörer med intresse för norra Sveriges samverkan med EU.

Datum: 3-4 maj 2022.

Plats: Umeå Folkets hus.

Tema: Ett ledarskap i Europa – Inför det svenska ordförandeskapet i ministerrådet och norra Sveriges roll i EU:s gröna omställning.

Läs programmet för EFNS 2022 och hur du registrerar dig här!

Varmt välkommen!

Read More
02 mar
By: Jörgen 0 1

EFNS ställningstaganden om förnybar vätgas i direktivet om förnybar energi RED II

I sin position som antogs den 25 februari välkomnar EFNS ambitionen i EU:s direktiv för förnybar energi (RED II-direktivet) och den kommande revideringen i RED III om att öka Europas produktion av vätgas men invänder mot att vissa av skrivningarna kan komma att bidra till motsatt effekt och bromsa den gröna omställningen. EU-kommissionen arbetar nu med en så kallad delegerad akt som ska specificera bestämmelser från det antagna direktivet Renewable Energy Directive RED II från 2018 om bestämmelser för att energislag så som vätgas ska få klassas som hållbara. Vätgas lyfts som en viktig kompentent i ett framtida energisystem men då vätgasproduktion kräver stora mängder el introduceras principen om ”additionalitet” som förespråkar att hållbar vätgas endast ska produceras med el som nyligen tillförts i elnäten. Denna del i förslaget tar inte hänsyn till regioner som redan har en stor produktion av förnyelsebar el som används för storskaliga projekt som har betydande klimatnytta för Sveriges och Europas samlade klimatpåverkan.

Sverige är ett av länderna i Europa som har högst andel av förnybar energi i elnätet och i norra Sveriges regioner finns ett överskott av energi från förnybara källor. EFNS understryker att de länder och regioner som redan har gjort stora investeringar i förnybar elproduktion ska kunna nyttja denna för produktion av förnybar vätgas och därmed undantas från kraven som definieras i den delegerade akten. I dessa fall bör det räcka med att elen producerats på ett förnybart sätt för att även vätgasen ska klassas som förnybar.

Norra Sveriges stora industriprojekt nyttjar vätgas från förnybara energikällor i produktionen. För att dessa ska ha förutsättningar att bidra till den gröna omställningen med stor klimatnytta för hela EU krävs en tydlighet att de regleringar som förs fram i den delegerade akten inte kommer att beröra industriella applikationer av vätgasproduktion, nu eller i framtiden. Industriell tillämpning av vätgasteknologi innebär stora behov men också en betydande klimatnytta som måste vägas in och kan inte falla under samma regleringar som förnybar energi för transportsektorn. Vätgas förväntas få en betydande roll i Norra Sveriges transportinfrastruktur som karaktäriseras av en stor geografi, en gles befolkning och långa avstånd till marknaden. Regionens befintliga produktion av förnybar energi utgör således en produktionsfaktor i förnybar vätgas som drivmedel för regionens transporter, vilket kommer att bidra till en omställning av transportsektorn.

Sammanfattningsvis anser EFNS att:

 • Principen om additionalitet bör i sin helhet göra tydliga undantag för regioner och medlemsländer med övervägande del förnybar energi och med ett överskott av förnybar energi i elnäten.
 • EU-kommissionen bör tydliggöra att diskussionen om additionalitet inte berör produktion av vätgas för industriell tillämpning
 • Den delegerade akten bör inte hindra norra Sveriges möjligheter att producera förnybar vätgas med befintlig överkapacitet av grön el för att möjliggöra utveckling och nyttjande av vätgasdrivna flyg, tåg och tunga transporter
Read More
28 feb
By: Jörgen 0 2

SAVE THE DATE: Europaforum Norra Sverige 2022

Europaforum Norra Sveriges stora årliga forum samlar politiken i hela norra Sverige för direkt påverkan gentemot EU. År 2020 uppnådde EFNS 20 år men på grund av coronapandemin flyttades firandet av 20-årsjubileumet fram.

I år är det äntligen dags för ett fysiskt forum! 2022 års Europaforum äger rum i Umeå. Evenemanget riktar sig till alla samhällsaktörer intresserade för EFNS:s arbete.

Datum: 3-4 maj 2022

Tema: Ett ledarskap i Europa

– Inför det svenska ordförandeskapet i ministerrådet och norra Sveriges roll i EU:s gröna omställning

Förutsättningar

Programstart 13.00 3 maj

Programslut 12.00 inklusive lunch 4 maj

Plats: Umeå Folkets hus

 

Read More
28 feb
By: Jörgen 0 1

Remissvar till regeringen kring EU-kommissionens förslag till ändring av TEN-T-förordningen

Med anledning av att regeringen efterfrågat synpunkter på̊ EU-kommissionens förslag till ändring av förordning (nr 1315/2013) om det transeuropeiska nätverket (TEN-T) inför förhandlingen i ministerrådet, har EFNS lämnat ett remissvar med fokus på EU:s mobilitetspaket och dess strategi för hållbar och smart mobilitet. Synpunkterna har avgränsats till den del av mobilitetspaketet som berör förslag till ändring av förordning om TEN-T.

Norra Sverige är mer aktuellt än någonsin och i det europeiska samarbetet utgör regionen ett strategiskt läge i den arktiska geografin för EU. Näringslivet investerar mer än 1 070 miljarder i innovativ teknologi och industrier varvid det krävs utbyggd infrastruktur för att möta denna snabba, gröna nyindustrialisering och säkerställa hållbara transporter.

Europaforum Norra Sverige välkomnar bland annat det nya konceptet med europeiska transportkorridorer som en sammanslagning av stomnätskorridorerna och godskorridorerna på̊ järnväg men ser behovet att inkludera fler noder, hamnar och terminaler i TEN-T-nätverket från norra Sverige. Inte minst med hänsyn till utmaningarna i Sveriges fyra nordligaste regioner med långa avstånd till större marknader och bristande gränsöverskridande rörlighet. Särskilda förutsättningar som EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet har som mål att förebygga.

Sammanfattningsvis lyfter EFNS fram följande punkter i sin position från den 8 februari:

 • TEN-T-kartorna för sträckor som borde införlivas i det övergripande nätet bör uppdateras för att stärka resiliensen i transportsystemet
 • Fler urbana noder, terminaler och hamnar i norra Sverige bör inkluderas i TEN-T
 • Vissa nyckelflygplatser i det övergripande nätet i norra Sverige bör uppgraderas från övergripande nät till stomnät.
Read More
22 nov
By: Jörgen 0 1

Europaforum Norra Sverige välkomnar EU:s arktiska politik

EFNS välkomnar den uppdaterade arktiska politiken som presenterades den 13 oktober. I den tillkännager EU Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), där EFNS ingår, som en viktig aktör för EU att föra en dialog med kring utvecklingen av Arktis. I sin position från den 12 november lyfter EFNS fram ambitionen om att fortsätta samt fördjupa dialogen om Arktis tillsammans med EU.

EFNS anser att EU är en viktig aktör i arktiska frågor för regionala partners och aktörer i det europeiska Arktis i norra Sverige och Finland likväl som norra Norge. EFNS välkomnar därför tillkännagivandet av nätverket för NSPA där EFNS ingår som en regional partner för implementeringen av EU:s arktiska politik.

I sin position välkomnar EFNS även EU:s bredare synsätt på Arktis då regioner i Arktis har ett flertal utmaningar som rör olika politiska frågor. Den reviderade arktiska politiken är mer heltäckande än den förra arktiska politiken med konkreta åtaganden för hållbar regional utveckling.

EFNS vill emellertid att EU ser på Arktis utifrån ett mer holistiskt perspektiv. En fortsatt dialog med arktiska aktörer behövs i syfte att fördjupa förståelsen av och kunskapen om Arktis som präglas av en mångfald miljöer, kulturer, människor, företag och perspektiv.

Sammanfattningsvis vill EFNS lyfta fram följande synpunkter:

 • EFNS välkomnar tillkännagivandet av NSPA som en konstruktiv partner och EU:s engagemang som präglas av ett bredare synsätt på arktiska utmaningar.
 • EFNS anser att EU borde fortsätta använda sin ”soft power” för att vara en partner i Arktis och förse regioner med anpassade stöd och skräddarsydd politik.
 • EFNS välkomnar EU att investera i människor som lever och verkar i Arktis och främja en hållbar användning av naturresurser som ska bidra till EU:s gröna giv.

Läs hela positionen

.

Read More
10 jun
By: Jörgen 0 1

Fullspäckat program med internationella talare vid EFNS stora forum den 3 juni

Det var ett gediget program som fyllde Europaforum Norra Sveriges (EFNS) stora forum den 3 juni. Det genomgripande temat var EU:s tillväxtstrategi, den europeiska gröna given, vilket gav EFNS anledning att behandla många relaterade frågor av stor vikt för norra Sverige.

Forumet startades upp med att Mikael Janson och Lotta Rönström, direktör respektive senior rådgivare vid North Sweden European Office, i egenskap av forumets moderatorer, önskade alla deltagare välkomna. Elise Ryder Wikén inledde därefter forumet som sändes från Östersund med att välkomna alla till Region Jämtland Härjedalen som stod värd. EFNS ordförande Glenn Nordlund öppnade därefter forumet formellt och delade även med sig av några inledande ord och lade tonvikt vid EFNS framgångsrika politiska arbete som genomsyras av flernivåstyre och sträcker sig drygt 20 år tillbaka.

Norra Sveriges infrastruktur kopplas äntligen samman till EU:s stomnät

Britta Flinkfeldt inledde forumets infrastrukturpass. Många av oss känner nog att vi bor på rätt ställe i rätt tid, sa Britta. Då norra Sverige är på god väg att visa EU att regionen tar ledning i den gröna given, med exempelvis flertalet enorma investeringar i energiomställningen, måste vi kunna visa människor som bor på andra platser att det är i norra Sverige där det händer. Det gäller även att alla samhällsaktörer samarbetar för att vi ska lyckas. I denna utvecklingsprocess för norra Sverige är det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) ett viktigt verktyg för att förverkliga Botniska Korridoren från Stockholm norrut vidare till Norge och Finland  som Europaforum arbetat för. Förlängningen av EU-korridoren Scandinavian-Mediterranean, ScanMed, genom att nu införliva hela Botniska korridoren är en efterlängtad milstolpe för EFNS. I och med att Botniska korridoren blir en del av EU:s stomnätskorridorer kopplas regionens infrastruktur ihop med övriga Europa.

En nyckelaktör i detta sammanhang är Pat Cox, tidigare Talman i Europaparlamentet och numera koordinator för ScanMed-korridoren, och i den rollen samlar alla aktörer längs ScanMed för att se till att den genomförs med stöd av EU. Pat berättade inledningsvis att hans roll inte är lagstiftande men väl att driva på och att han inte behöver  övertygas om hur viktigt infrastrukturen är för norra Sverige. Han menade att ScanMed-korridoren är en av de sista stora transportkorridorerna i Europa som återstår att slutföras och att det är viktigt att åtgärda återstående flaskhalsar och ”missing links”. Han avslutade med att föra fram sin uppskattning över sina flertal besök till norra Sverige och möten med regionens aktörer i Bryssel. Det är en stor framgång för norra Sverige att bli en fullvärdig del av stomnätskorridorerna i TEN-T. Pat gratulerade även EFNS i att ha övertygat den svenska regeringen om att Botniska korridoren ska ingå i Sveriges nationella transportplan.

I anslutning till infrastrukturpasset och som en övergång till nästa pass, presenterade Jonas Andersson en position om små arbetsmarknader att antas senare på forumet.

Lotta Rönstrom, North Sweden, Britta Flinkenfeldt och Pat Cox, koordinator för ScanMed-korridoren.

Förutsättningar i Nordens nordligaste och mest glesbefolkade regioner 

Därefter gavs perspektiv på EFNS strategiska policyarbete, som kan kopplas till de studier som genomförts i samverkan med Northern Sparsely Populated Network (NSPA) som samlar de 13 nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland där Europaforum är den svenska delen och aktivt. Nyckelpersoner för diskussionen var Erik Gløersen, direktör för Spatial Foresight France och huvudförfattare av de studier som Nordiska Ministerrådets forskningsinstitut Nordregio gjorde för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) när det startades upp i början av 2000-talet samt José Enrique Garcilazo, chef för enheten för regional- och landsbygdsutveckling vid OECD samt huvudansvarig för den studie, organisationen för ekonomisk samverkan och utveckling OECD, gjort  över NSPA för att bidra till regionernas argumentation gentemot EU inför dena programperiod som nu precis inletts i EU.

Erik lyfte fram vikten av samverkan över gränserna och ett strategiskt gemensamt arbete för att nå framgång i EU, men också på hemmaplan för regioner med utmaningar och liten egen kapacitet. EU kan vara en aktör som bidrar till att bygga kapacitet, men det kräver goda underlag och etablerandet av strategier såsom smart specialisering att bygga på. Där har det skett en utveckling i NSPA och norra Sverige, från att ha varit regioner som sågs som bidrags-områden, till att mer fokusera på potentialer och möjligheter.

Enligt Enrique var NSPA intressanta regioner för OECD att rapportera om eftersom NSPA vid parternas första möte dels var en region med geografiska utmaningar, dels en region med stora förutsättningar exempelvis tack vare bra digitala resurser och tjänster. Detta lade grunden till en spännande rapport varvid det var viktigt för OECD att mobilisera regionens värdefulla resurser som stod i motvikt mot de geografiska utmaningarna.

Gällande rekommendationer för framtiden, framförde Enrique att EFNS bör beakta mega-trender såsom demografiförändringar, den pågående digitaliseringen, och en pågående globalisering. Det skulle gynna regionen att bygga upp kapacitet kring digitalisering och möjligheter till distansarbete eftersom demografiförändringar är att vänta, enligt Garcilazo. Därtill sade han att norra Sverige sitter på en ”guldgruva” tack vare de enorma möjligheter kopplade till pågående investeringar i regionen. Det krävs emellertid att EFNS planerar strategiskt så att investerare stannar kvar och att gemensamma åtgärder möjliggör en långsiktig och hållbar utveckling för regionen. Ni säger att ni har svårt att attrahera arbetskraft men i regionen finns ju enorma möjligheter och ett attraktivt livsklimat, sa Enrique.

I dialogen med ovanstående talare lyfte Rickard Carstedt fram att EFNS:s dialog med nationell nivå varit en riktig utmaning för regionen på grund av att nationell nivå exempelvis inte inkluderat regionerna i den nationella återhämtningsplanen kring utformningen av EU:s återhämtningspaket. Kopplat till de trender som Garcilazo talade om, skulle det ha varit bra för regeringen att inkludera regionerna för att säkerställa att regionala förutsättningar tas hänsyn till, menade Carstedt.

Erik Gløersen, direktör för Spatial Foresight France, John Kostet och Mikael Janson från North Sweden, Rickard Carstedt, regionråd i Region Västerbotten och Enrique Garcilazo, chef för enheten för regional- och landsbygdsutveckling vid OECD

Europaforum Norra Sveriges historia och vägen framåt

Därpå gästades forumet av ett känt ansikte, Erik Bergkvist, Europaparlamentariker från Västerbotten och tidigare ordförande i EFNS. Erik lyfte inledningsvis vilken framgångssaga EFNS är. Nätverket har enligt Erik lyckats med att bedriva folkbildning inom EU-frågor och att vända den förlegade inställningen som anspelar på att norra Sverige är en region med stora utmaningar till att ses som en region med unika resurser och möjligheter. Han tycker det är positivt att se att EFNS inte är ute efter billiga, politiska poäng, utan att man istället alltid varit beredd att stå upp för norra Sveriges gemensamma behov i EU-relaterade frågor.

För att knyta an till EU:s gröna giv underströk Erik att populistiska missnöjespartier är det största hotet som demokratin står inför när det gäller att realisera de politiska beslut som kommer vara nödvändiga i klimatfrågan. Politiken har en viktig roll i att suga upp det destruktiva missnöjet som inte sällan är obefogat och vända det till något konstruktivt så att människor känner förtroende för politikent. Avslutningsvis tackade Erik för att EFNS finns och uppmanade nätverket att fortsatt förmedla budskapet att Europafrågor måste prioriteras ännu mer.

Därefter följde ett samtal om Europaforum igår, idag och imorgon tillsammans med EFNS ordförande och nätverkets sammankallande rapportörer. Glenn Nordlund reflekterade inledningsvis kring det unika i att EFNS parter lyckats samarbeta så väl enligt en informell struktur som samtidigt är högst strukturerad. Åsa Ågren Wikström lyfte fram det positiva i att EFNS rapportörer lägger ned tid och är engagerade, vilket hon menar är avgörande för EFNS goda samarbete. Jonas Andersson förde fram att EFNS styrka är att nätverket inte enbart är reaktiva utan även samspelta och kompetenta då det finns en framtidsanda som levererar innovativa förslag inom ramen för regionalpolitiken. Britta Flinkfeldt betonade att EFNS viktigaste uppgift är att förkroppsliga ett politiskt flernivåstyre där regionala och lokala politiker vet bäst vad regionen har för behov och förutsättningar. Jonny Lundin, andre vice ordförande Region Västernorrland och sammankallande rapportör inom EFNS miljö, energi & klimat, framförde att EFNS på ett proaktivt sätt påverkat EU:s syn på regionens roll i EU:s gröna klimatomställning där han menar att politikens samarbete med både akademin och näringslivet är avgörande.

Vid en fråga gällande små och medelstora företag och deras roll i tider av enorma industriinvesteringar som är att vänta i regionen, sades att man vill hitta nya modeller och metoder för att matcha behov hos mindre företagare då de har en mycket viktig plats. Av alla företag i exempelvis Västerbotten är 95 % små och medelstora företag varvid det är jätteviktigt att det finns en långsiktig plan och plats för dem i norra Sverige.

EU:s gröna giv – exempel på bidrag till den gröna omställningen från norra Sverige

Det första eftermiddagspasset inleddes med att Anders Josefsson, Oppositionsråd i Luleå och rapportör i EFNS forskning, innovation & näringsliv, presenterade en position om norra Sveriges industris bidrag till den gröna omställningen.

Efter det följde fyra exempel på spännande projekt från norra Sverige som bidrar till klimatomställningen. Maria Persson Gulda, H2 green Steel, berättade om bakgrunden till den kommande anläggningen i Boden. Stålindustrin behöver ställas om då stålproduktionen står för en stor andel av EU:s negativa klimatutsläpp. Maria sa att man valde Boden som destination för fabriken tack vare ett väl utbyggt elnät, närheten till järnvägen från Boden och Luleå hamn, förekomsten av den gedigna kunskap inom gruv- och metallindustrin som finns i regionen, för att inte glömma de närliggande universiteten som är specialiserade och kanske Sveriges främsta inom AI och digitalisering. Produktionen beräknas starta 2024 och H2 Green Steel kommer att stå för 5% av EU:s stålproduktion, det vill säga närmare 5 miljoner ton stål, sa Persson Gulda.

Andreas Gyllenhammar från Jämtkraft berättade om projektet klimatsmartare Bioflyg som startade 2019 i Östersund. Resultaten har visat sig vara goda och det finns, enligt Andreas, stora  möjligheter till att skala upp projektet tack vare tillgången till regionens gröna el och bioprodukter. Just nu undersöks därför finansieringsvägar och säkerhetsaspekter samt intresset hos investerare. Peter Fahlén och Anne Sörensson, förprojektet Green Flyway i Jämtland, berättade att initiativet tar avstamp i elektrifiering och drönare och ska undersöka möjligheten att utveckla fossilfritt flyg.

Avslutningsvis presenterade Harald Cavalli Björkman Renewcell, som är ett företag med en kommande bas i Sundsvall med ambitionen att lösa utmaningen med en ohållbar klädindustri. På grund av att enbart 1 % av världens kläder återvinns eller bränns upp, så är branschen en klimatbov, sa Harald. Därför vill Renewcell förädla gamla material som kan återvinnas till nya produkter och stora kända företag står på rad för att bli kunder.

EU:s samlade politik för en grön omställning

Det andra klimatpasset inleddes med Mattias Frumerie, delegationschef vid klimatenheten på Miljödepartementet, som menade att ovanstående projekt var mycket intressanta att ta del av och lade till att det är en stor nytta för Sverige och för de företag och bolag som tar ledning i det globala klimatarbetet, inte minst i norra Sverige. Mattias berättade sedan att det är genom klimatdiplomati, med verktyg såsom uppmuntran och dialog, som Sverige försöker få fler länder att göra mer i klimatarbetet. Den svenska regeringen anser att det är nödvändigt att alla länder ökar sina ambitioner ifall man ska uppnå klimatmålen om klimatneutralitet 2050. Detta år är avgörande i det hänseendet, enligt Frumerie då det är första gången sedan Parisavtalet antogs, då alla länder ska uppdatera sina åtaganden i Parisavtalet.

Därefter följde en dialog mellan svenska Europaparlamentariker kring frågan hur vi ska klara klimatet med en hållbar utveckling i EU. En relevant, het potatis kopplat till detta var EU:s klimatlag som väckt många frågetecken hos EFNS.

Jytte Guteland (s), som är rapportör i Europaparlamentet i fråga om klimatlagen, poängterade att klimatlagen är ett flaggskepp som möjliggör EU:s gröna giv. Emellertid betonade hon att det blir viktigt att EU skapar en balans i hur medlemsländerna hjälps åt att verka kolsänkor i fråga om skogens roll för klimatet. Det är också en fråga som norra Sverige bävar inför. Problemet, menade Jytte, är att långt ifrån alla EU-länder kan hjälpa till i detta då skogsbestånden i länderna ser mycket olika ut. Den svenska skogen ska inte enbart ses som en kolsänka, utan är enbart en av många lösningar för att stötta den gröna omställningen. I EU:s så kallade renoveringsvåg som är att vänta kommer trä bli viktigt varvid svensk skog behöver avverkas, sa Jytte.

Jessica Polfjärd (m), som är koordinator i nätverket Wood Be Better pratade därefter om skogens klimatnytta. Då EU-kommissionen inom kort ska presentera en ny skogsstrategi blir det viktigt för Europaparlamentet att reagera. Jessica höll med Jytte i att svensk skog ska avverkas och menade att klimatlagen är en av de viktigaste lagstiftningarna i Europaparlamentet den senaste tiden men sa samtidigt det är synd att varje enskilt land inte behöver visa upp sina utsläpp.

Emma Wiesner (c) talade därefter om EU:s taxonomi, som fastställer vilka investeringar som är hållbara och lever upp till EU:s klimatmål. Emma sa att hon är mycket kritisk till hur taxonomin har tagits fram då en expertgrupp inom EU-kommissionen fastställt innehållet bakom stängda dörrar. Emma menar att innehållet, där vissa sektorer lyfts fram som mer hållbara än andra, manglats fram mycket godtyckligt vilket är beklagligt och oacceptabelt. Därtill konstaterade Emma att EU-kommissionen överskridit sitt mandat då man på eget bevåg lagstiftat i skogsfrågan som ligger utanför EU:s befogenhet att lagstifta i. Ett exempel på att taxonomin är problematisk är att svenska mindre skogsbrukare får nya och mycket betungande redovisningsskyldigheter.

I frågan om den gröna omställningens inverkan på infrastruktur, lyfte Jakop Dalunde (mp) att kostnaderna bör öka inom flyg och fartygssektorn så att man betalar mer för själva klimatpåverkan. Detta skulle i sin tur även ge tydligare signaler åt infrastrukturens aktörer, konsumenter och hela industrin inom nybilsförsäljning där att fossildrivna bilar bör fasas ut. Detta skulle göra så att vi vet vilka satsningar som behövs inom infrastruktur, och så att konsumenter vet vilka bilar de bör köpa i framtiden och så att företag vågar satsa på grön och ny teknik, konstaterade Jakop.

Vid en fråga från EFNS om hur det blir med taxonomin, som regionerna i EFNS inväntar med skräckblandad förtjusning, kunde europaparlamentarikerna inte svara. Istället fick EFNS besked om att svaret förväntas komma inom fyra månader efter att EU-institutionerna behandlat frågan. Jonny Lundin kommenterade avslutningsvis europaparlamentarikernas ståndpunkter och tryckte på att det är viktigt att EU-parlamentarikerna har i åtanke att synkronisera lagstiftningarna och förslagen så att de landar i långsiktiga spelregler som fungerar på lokal och regional nivå där arbetet med den gröna omställningen ska genomföras.

John Kostet och Lotta Rönstrom, North Sweden och Europaparlamentarikerna Jessica Polfjärd, Emma Wiesner, Jakop Dalunde och Jytte Guteland

Norra Sverige – en del av Arktis

I det avslutande passet om Arktis, där EFNS tillsammans med NSPA har ett stort intresse för EU:s kommande arktiska strategi var Michael Mann, EU:s arktiska ambassadör, en nyckelperson att tala med. Michael som håller i pennan för den kommande strategin började med att tacka för det goda samarbete som EFNS och NSPA fört med EU-kommissionen kring EU:s arktiska politik. Han meddelade att strategin troligen kommer att presenteras i oktober 2021. Huvudfokus kommer fortsatt vara klimatförändringar, forskning och innovation samt ursprungsbefolkningens rättigheter och kunskaper. Michaeln lyfte även att arktisk forskning kommer att nämnas mer i strategin då området blir mer relevant för EU och hela världen. EU-kommissionen funderar på att utvidga ramarna för arktisk forskning så att begreppet kan rymma mer innehåll.

Forumets avslut med antagande av EFNS positioner

Under forumets sista kvart antogs de två positionerna som hade presenterats under dagen samt arbetsprogrammet för Europaforum Norra Sverige. Glenn avslutade årets forum med att lämna över stafetten till vice ordföranden Åsa som också kunde välkomna till nästa års forum som blir i Västerbotten och förhoppningsvis kan äga rum på plats där.

EFNS antagna positioner hittar du här. 

Read More
20 maj
By: Jörgen 0 2

Två veckor kvar till Europaforum Norra Sveriges stora forum!

Den 3 juni anordnas årets stora forum online för Europaforum Norra Sverige (EFNS) som samlar politiken i hela norra Sverige för direkt påverkan gentemot EU. Temat är EU:s gröna giv och programmet bjuder på talare från regional, nationell och EU-nivå. Välkommen!

Den 3 juni anordnas årets stora forum för Europaforum Norra Sverige! I år sker forumet digitalt och temat är EU:s gröna giv. Det blir också ett tillfälle att blicka tillbaka på 20 framgångsrika år av samarbete i EFNS som bidragit till EU:s intresse att vilja bidra till norra Sveriges utveckling.

I år är det Jämtland Härjedalen som står värd för forumet som kommer sändas från Östersund. Förmiddagen bjuder på en fördjupning om EU:s transportkartor och EU:s nya programperiod med diskussioner kring regionalstöd, återhämtningspaket och den gröna given. Under eftermiddagen kommer vi att fokusera på den gröna omställningen i EU med bäring rakt in i EFNS regionala och lokala verklighet.

Forumet blir ett tillfälle att blicka framåt med inslag av expertis på EU:s klimatpolitik, debatt mellan Europaparlamentariker samt medverkande av bl.a. EU:s arktiska ambassadör med ansvar för EU:s kommande nya arktiska strategi, i vilken norra Sverige har en nyckelroll.

Vem kan delta?

Alla aktörer med intresse för norra Sveriges fyra regioners utveckling och samverkan med EU är välkomna att delta vid forumet. Deltagandet är gratis och anmälarantalet obegränsat.

Missa inte denna fullspäckade och viktiga dag för norra Sveriges möjligheter i EU. Vi ser fram emot ditt deltagande!

Read More
16 apr
By: Jörgen 0 2

Webbinarium: Vad innebär EU:s återhämtningsplan för norra Sverige?

EU har beslutat om en fond på 750 miljarder euro för att stödja den ekonomiska återhämtningen i Europa efter coronapandemin.

I somras beslutade EU om ett stödpaket för att återstarta Europas ekonomier, och i december 2020 godkände Europaparlamentet EU:s nya långtidsbudget för 2021-2027. Summan av detta är en ambitiös plan som ska starta om ekonomin och bygga ett grönt, digitalt och motståndskraftigt Europa efter covid-19.

Hur kommer detta att påverka Sverige och oss i Västerbotten och Norrbotten?

I detta lunchseminarium möter ni Jens Matthiessen, ekonomisk rådgivare vid EU-kommissionens Sverigekontor, Erik Bergkvist, Europaparlamentariker, John Kostet, rådgivare vid North Sweden European Office i Bryssel samt Rickard Carstedt, regionråd vid Region Västerbotten.
De kommer att berätta om bakgrunden till EU:s återhämtningsfond, hur diskussionerna går i Bryssel och hur de ser att fonden kan komma att påverka Sverige i allmänhet, och oss i norr i synnerhet.

Seminariet är öppet för alla och vänder sig särskilt till dig som på olika sätt arbetar med EU-medel i kommuner/regioner som tjänsteman eller politiker.

När: 21 april 11.45-13.00
Var: Online via Zoom på en dator nära dig.

Anslut via denna länk: https://us02web.zoom.us/j/85169057159?pwd=citGbjBiamlxVHNxUkg4c1dmNkEvdz09

Meeting ID: 851 6905 7159

Passcode: 2021

Välkommen!

Evenemanget arrangeras av Europa Direkt Västerbotten och Europa Direkt Norrbotten i samarbete med Europaforum Norra Sverige.

Read More
10 feb
By: Jörgen 0 1

Vill se förbättringar i EU:s direktiv om förnybar energi

Med anledning av EU:s nya tillväxtstrategi, den europeiska gröna given, som ska se till att klimataspekterna genomsyrar all EU-politik framöver i strävan mot ett klimatneutralt Europa år 2050 och delmålet 55 % minskning av växthusgasutsläppen till 2030, har nätverket Europaforum Norra Sverige antagit en position med åsikter om EU:s direktiv om förnybar energi (RED II). Nätverket har utgått från de förutsättningar och intressen som finns i Sveriges fyra nordligaste län för att direktivet ska ha så positiv effekt som möjligt för norra Sverige.

Genom sina rika naturresurser har norra Sverige stora möjligheter att bidra till den gröna omställningen, inte minst genom regionens stora tillgång på förnybara energikällor såsom vindkraft, vattenkraft och bioenergi. EFNS påtalar därför vikten av att bioenergi och biodrivmedel krävs i ökad andel för att uppfylla EU:s klimat- och energimål

– Norra Sverige är ett av Europas skogrikaste områden och tillgången till biomassa inom skogsindustrin är mycket god, vilket ger unika förutsättningar för produktion av biodrivmedel, säger Glenn Nordlund (S), ordförande för EFNS. Vi måste öka förståelsen för detta i EU så att man tar till vara på dessa tillgångar istället för att minska förutsättningarna att nyttja dem.

Biodrivmedel har en stor potential att minska EU:s utsläpp av växthusgaser och har fått allt större uppmärksamhet på senare år, inte minst inom flygsektorn. För att möta det växande behovet av biobränsle pågår intensiv forskning i Sverige, till exempel för att utveckla inhemsk produktion av bioflygbränsle med skogsbaserade råvaror. Här vill EFNS försäkra sig om att EU stärker sina incitament och det långsiktiga policyramverket för produktionen av biodrivmedel.

– Om EU ökar investeringarna och förändrar lagstiftningen till förmån för produktion av biodrivmedel kommer det gynna näringsliv och produktion i norra Sverige, men även hjälpa EU att ställa om transportsektorn, säger Åsa Ågren Wikström (M), vice ordförande i EFNS.

Dessutom påtalar EFNS att EU måste bli bättre på att ta hänsyn till regionala skillnader och förutsättningar. Vad som är ett hållbart nyttjande av förnybara resurser på en plats kan vara ohållbart på en annan beroende på skilda förutsättningar. EFNS understryker att en bedömning av hållbarhet måste ta hänsyn till regionala skillnader. Erfarenheten från tidigare direktiv är att EU ofta försöker hitta modeller där ”one size fits all”, något som norra Sverige fått uppleva som skadligt för det regionala näringslivet och privatpersoner.

Nätverket pekar även på vikten av att fler lagar och direktiv från EU måste harmonisera och samspela med varandra för att fastslå förhållningssättet till hållbarhetsarbetet i EU. Man är även kritisk till att de tidsmässigt täta revideringarna av direktivet inte är optimala för nyckelaktörerna för att hinna ställa om och/eller etablera tillämpningen av nya bestämmelser.

Långsiktiga spelregler och styrmedel är särskilt viktigt för investerare som kalkylerar investeringsmedel utifrån givna villkor.

Med anledning av översynen av direktivet om förnybar energi (RED II) önskar Europaforum Norra Sveriges synpunkter kan sammanfattas med:

 • Bioenergi och biodrivmedel är avgörande i klimatarbetet och krävs i ökad andel i EU:s energisystem för att uppfylla EU:s klimat- och energimål
 • För en ökad produktion av biodrivmedel krävs starka incitament och långsiktiga policyramverk
 • Bedömningen av hållbarhet måste ta hänsyn till regionala skillnader
 • Synergier mellan olika lagar och direktiv måste säkerställas
 • De tidsmässigt täta revideringarna av direktivet är inte optimala för nyckelaktörerna för att hinna ställa om och/eller etablera tillämpningen av nya bestämmelser

Ta del av hela positionen här: 

Read More